Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: www.swiatfototapet.pl
Regulamin można także utrwalić, pozyskać i odtworzyć w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie, zapisanie na odpowiednim nośniku lub pobranie go w formacie PDF i zapisanie w pamięci komputera ze strony internetowej:  www.swiatfototapet.pl


 1. Postanowienia ogólne
 2. Rodzaje i zakres usług elektronicznych
 3. Warunki świadczenia i zawierania umów o świadczenie usług elektronicznych
 4. Warunki zawierania umowy sprzedaży
 5. Sposoby płatności
 6. Koszt, termin i sposoby dostawy
 7. Warunki rozwiązywania umów o świadczenie usług elektronicznych
 8. Tryb postępowania reklamacyjnego
 9. Prawo odstąpienia od umowy
 10. Prawa autorskie
 11. Postanowienia końcowe
Załączniki

Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawartej na odległość.

1. Postanowienia Ogólne

1.1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.swiatfototapet.pl prowadzony jest przez firmę BE&W AGENCJA FOTOGRAFICZNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ., Al. Jerozolimskie 85; 02-001 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, pod nr: KRS 0000030340, NIP 5212922296, REGON 01308315400000, adres poczty elektronicznej: sklep@swiatfototapet.pl
1.2. Regulamin określa zasady sprzedaży towarów znajdujących się w ofercie handlowej BE&W Agencja fotograficzna Sp. z o.o. za pośrednictwem sklepu internetowego sklep@swiatfototapet.pl

1.3. Definicje:

1.3.1. Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
1.3.2. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta.
1.3.3. Formularz zamówienia – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia.
1.3.4. Klient – Usługobiorca, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
1.3.5. Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
1.3.6. Konto – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy w tym informacje o złożonych Zamówieniach.
1.3.7. Konsument- osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
1.3.7. Newsletter – elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o nowościach i Produktach w Sklepie Internetowym.
1.3.8. Produkt – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
1.3.9. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.

1.3.10. Sklep internetowy - Sklep Internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym www.swiatfototapet.pl
1.3.11. Sprzedawca; Usługodawca – BE&W Agencja fotograficzna Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 85; 02-001 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, pod nr: KRS 0000030340, NIP 5212922296, REGON 01308315400000, adres poczty elektronicznej: sklep@swiatfototapet.pl prowadząca działalność zarobkową lub zawodową poprzez świadczenie usług drogą elektroniczną.
1.3.12. Umowa sprzedaży – Umowa Sprzedaży Produktu zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
1.3.13. Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu Internetowego.
1.3.14. Usługobiorca – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej konsument, osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną
1.3.15. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą. Oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę produktu.

1.4. Dane osobowe Klientów są chronione i przetwarzane w celu i w zakresie określonym w ustawie z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133 poz. 883 z późn. zm.).

2. Rodzaje i zakres Usług Elektronicznych

2.1. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu Internetowego następujące Usługi Elektroniczne:

2.1.1. Prowadzenie Konta w Sklepie Internetowym.
2.1.2. Umożliwienie złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym poprzez wypełnienie Formularza Zamówienia.
2.1.3. Newsletter.

3. Warunki świadczenia i zawierania umów o świadczenie usług elektronicznych

3.1. Odpłatność:

3.1.1. Świadczenie Usług Elektronicznych przez Usługodawcę jest nieodpłatne.

3.2. Okres na jaki umowa zostaje zawarta:

3.2.1. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie Internetowym zawierana jest na czas nieoznaczony.
3.2.2. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym poprzez wypełnienie Formularza zamówienia zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia albo zaprzestania jego składania przez Usługobiorcę.
3.2.3. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej Newsletter zawierana jest na czas nieoznaczony.

3.3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:

3.3.1. Komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu.
3.3.2. Dostęp do poczty elektronicznej.
3.3.3. Dowolna przeglądarka internetowa zaktualizowana do najnowszej wersji.
3.3.4. Zalecana rozdzielczość ekranu: 1024x768.
3.3.5. Włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.

3.4. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
3.5. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
3.6. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.


4. Warunki zawierania Umowy Sprzedaży

4.1. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Produktach podane na stronach internetowych Sklepu Internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
4.2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz wszelkie inne składniki. Ceny nie zawierają jednak ewentualnych kosztów dostawy i sposobu płatności, które są wskazywane w trakcie składania Zamówienia.
4.3. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie Internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.
4.4. Zawarcie Umowy Sprzedaży za pomocą Formularza Zamówień

4.4.1. W celu zawarcia Umowy Sprzedaży niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta Zamówienia.
4.4.2.Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie, co powoduje związanie Klienta jego Zamówieniem. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia następuje poprzez przesłanie stosownej wiadomości na adres poczty elektronicznej Klienta zawierającej oświadczenie Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia. Po złożeniu zamówienia, klient otrzymuje automatyczne zarejestrowanie zamówienia.
4.4.3. Następnie Sprzedawca w ciągu 1 Dnia Roboczego (termin związania Zamówieniem) może przyjąć Zamówienie do realizacji. Przyjęcie Zamówienia do realizacji następuje przez przesłanie stosownej wiadomości na adres poczty elektronicznej Klienta zawierającej oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu Zamówienia do realizacji (przyjęcie oferty).
4.4.4. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 4.4.3. zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

4.5. Zawarcie Umowy Sprzedaży za pośrednictwem poczty elektronicznej

4.5.1. Zamówienie może zostać złożone również poprzez przesłanie stosownej wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy: sklep@swiatfototapet.pl. Zamówienie powinno określać co najmniej istotne postanowienia Umowy Sprzedaży, tj. Produkt oraz jego cenę.
4.5.2. W przypadku braku oznaczenia przez Klienta w Zamówieniu terminu, w którym będzie oczekiwać odpowiedzi Sprzedawcy, Zamówienie złożone przez Klienta przestaje go wiązać z upływem czasu, w którym mógł w zwykłym toku czynności otrzymać odpowiedź Sprzedawcy wysłaną bez nieuzasadnionego opóźnienia, nie dłużej jednak niż z upływem 1 Dnia Roboczego od dnia złożenia Zamówienia.
4.5.3. Przyjęcie Zamówienia do realizacji następuje przez przesłanie stosownej wiadomości na adres poczty elektronicznej Klienta zawierającej oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu Zamówienia do realizacji (przyjęcie oferty).
4.5.4. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 4.5.3. zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.


5. Sposoby płatności

5.1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:

5.1.1. Płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy.

5.1.1.1. BNP Paribas Bank Polska S.A.
5.1.1.2. Numer rachunku: 46 1750 0012 0000 0000 3296 8023

5.1.2. Płatności elektroniczne za pośrednictwem serwisu PayU.pl – możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie http://www.payu.pl/ oraz w trakcie składania Zamówienia.

5.2. Rozliczenia transakcji kartą płatniczą i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem PayU.pl
5.3. Obsługę płatności elektronicznych prowadzi jako agent rozliczeniowy:

5.3.1. PayU SA z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 182, krajowa instytucja płatnicza, nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444.

6. Koszt, termin i sposoby dostawy

6.1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby dostawy Produktu:

6.1.1.Paczka kurierska.

6.2. Dostawa Produktów dostępna jest na terenie Polski. Dostawa Produktów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
6.3. Ewentualne koszty dostawy są wskazywane w trakcie składania Zamówienia. Są one uzależnione od wybranego przez Klienta sposobu dostawy oraz płatności. Koszty dostawy wskazane są również na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „Dostawa”.
6.4. Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano inny termin. Czas ten należy liczyć w następujący sposób:

6.4.1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem lub płatności elektroniczne - od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.

6.5. Zgodnie z art. 545 § 2 Kodeksu Cywilnego w razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika. Bezwzględnie należy sprawdzić stan opakowania przesyłki bezpośrednio przy dostawcy (przed podpisaniem listu przewozowego), a następnie stan wizualny przesyłki (po uiszczeniu ewentualnych kwoty pobrania i podpisania listu przewozowego). W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń należy sporządzić z dostawcą protokół szkody.

7. Warunki rozwiązywania umów o świadczenie Usług Elektronicznych

7.1. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej:

7.1.1. Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej bezterminowa o charakterze ciągłym (np. prowadzenie Konta w Sklepie Internetowym).
7.1.2. Usługobiorca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@swiatfototapet.pl lub też pisemnie na adres: BE&W Agencja fotograficzna Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 85; 02-001 Warszawa.
7.1.3. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną bezterminową o charakterze ciągłym w przypadku, gdy Usługobiorca narusza Regulamin, w szczególności gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym po bezskutecznym jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).
7.1.4. Wypowiedzenie prowadzi do unicestwienia stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość, nie prowadzi więc do wyeliminowania skutków prawnych, które powstały wcześniej - w czasie trwania umowy.

7.2. Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

8. Tryb postępowania reklamacyjnego

8.1. Reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży:

8.1.1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego osobą fizyczną, który nabywa Produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży są określone w szczególności Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 (Dz.U. 2014.827)
8.1.2. Zawiadomienia o niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży oraz zgłoszenia odpowiedniego żądania można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@swiatfototapet.pl lub też pisemnie na adres: BE&W Agencja fotograficzna Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 85; 02-001 Warszawa.
8.1.3. Gdy jest to niezbędne dla oceny niezgodności Produktu z umową należy go dostarczyć na adres: BE&W Agencja fotograficzna Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 85; 02-001 Warszawa
8.1.4. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres lub w inny podany przez Klienta sposób.
8.1.5. W przypadku Produktów objętych również gwarancją Sprzedawca informuje, iż gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

8.2. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę:

8.2.1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Sklepu Internetowego Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@swiatfototapet.pl lub też pisemnie na adres:

BE&W Agencja fotograficzna Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 85; 02-001 Warszawa.
8.2.2. Zaleca się podanie w powyższej wiadomości e-mail jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyśpieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
8.2.3. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
8.2.4. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.

8.3. Reklamacje z tytułu niewykonania bądź niewłaściwego wykonania obsługi płatności:

8.3.1. Reklamacje z tytułu niewykonania bądź niewłaściwego wykonania obsługi płatności należy kierować do właściwego agenta rozliczeniowego bezpośrednio na adres e-mail, korzystając z formularza kontaktowego lub telefonicznie – zgodnie z regulaminem świadczenia usług w zakresie płatności elektronicznych danego agenta rozliczeniowego:

8.3.1.1. PayU.pl – spółka PayU SA z siedzibą w Poznaniu – strona kontaktowa (www.payu.pl), formularz kontaktowy (www.payu.pl/kontakt/formularz-kontaktowy-dla-kupujacych), numer telefonu kontaktowego: (61) 630 60 05.


9. Prawo odstąpienia od umowy

9.1. Usługobiorca (Klient) będący jednocześnie konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie . czternastu dni Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać na adres: BE&W Agencja fotograficzna Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 85; 02-001 Warszawa.


Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można również złożyć drogą elektroniczną na adres e-mail: sklep@swiatfototapet.pl Usługodawca (Sprzedawca) niezwłocznie prześle potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego w/w sposób.

9.2. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawartej na odległość stanowi załącznik nr. 1 do Regulaminu.
9.3. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. Odsyłany produkt nie może nosić żadnych śladów użytkowania lub być uszkodzony. W przypadku zwracanych tapet/obrazów niedopuszczalne jest również rozpakowywanie ich z oryginalnego foliowego opakowania.
9.4.Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
9.5. Termin czternastodniowy , w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta, a gdy umowa dotyczy świadczenia Usługi Elektronicznej od dnia jej zawarcia.
9.6. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach: (1) świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa powyżej w pkt 9.1 oraz 9.5; (2) dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania; (3) umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym; (4) świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą; (5) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu; (6) dostarczania prasy; (7) usług w zakresie gier hazardowych.

10. Prawa autorskie

1. Strona internetowa Sklepu Internetowego jest chroniona prawami autorskimi Wszelkie prawa nieprzyznane Klientowi wprost na mocy postanowień Regulaminu są zastrzeżone. Klient bez pisemnej zgody Sprzedającego nie jest upoważniony do produkcji, rozpowszechniania lub powielania produktów oferowanych przez Sprzedającego.
2. Każde korzystanie z dzieła i czerpanie z niego dochodu możliwe jest po uprzedniej pisemnej zgodzie Sprzedającego, która udzielana jest wyłącznie na określony czas i w określonym celu. Z posiadaniem dzieła lub przekazaniem własności nie są – jeżeli nie zostało to ustalone inaczej – związane żadne dodatkowe prawa użytkowania lub czerpania dochodu w świetle ustawy o prawach autorskich.
3. Pozostawione do wykorzystania dokumenty (zdjęcia, slajdy, teksty i inne) mogą być publikowane wyłącznie za zgodą Sprzedającego.
4. W przypadku, gdy Klient przekazuje do realizacji zamówienia własne zdjęcia oświadcza On, iż posiada prawa autorskie do przedmiotowego zdjęcia lub grafiki. Sprzedający zastrzega sobie prawo do żądania od Klienta pisemnego potwierdzenia posiadania prawa autorskiego do realizacji. W razie gdy nie zostanie ono przedstawione lub uznane zostanie za mało wiarygodne – istnieje możliwość odmówienia realizacji zamówienia.
5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym paragrafie zastosowanie mają przepisy Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r „O prawie autorskim i prawach pokrewnych” (DZ.U. z 2006 r., Nr 90 poz 631 z późn. zm.).


11. Postanowienia końcowe


11.1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

11.1.1. Wybór prawa polskiego nie pozbawia konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy, na mocy prawa jakie byłoby właściwe w braku wyboru, tj. prawa państwa, w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu, a przedsiębiorca (1) wykonuje swoją działalność gospodarczą lub zawodową w państwie w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu; lub (2) w jakikolwiek sposób kieruje taką działalność do tego państwa lub do kilku państw z tym państwem włącznie; a umowa wchodzi w zakres tej działalności.

11.2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: Kodeksu cywilnego; Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 (Dz.U. 2014.827)oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
11.3. Rozstrzyganie sporów:

11.3.1. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą będącym jednocześnie konsumentem zostają poddane właściwym sądom powszechnym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.).
11.3.2. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą niebędącym jednocześnie konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.


Załącznik nr 1 „Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy”

Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)DANE KLIENTA


................………….

…………………….

…………………….

…………………….BE&W Agencja fotograficzna Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 85

02-001 Warszawa


Ja / My (*) niniejszym odstępuję/odstępujemy (*) od Umowy Sprzedaży następujących towarów/ świadczenia następującej usługi (*): ……………………………………………………………………………………………………………………


Data zamówienia: (*) ..........................................................................

Data odbioru towaru: (*) ..........................................................................

Imię i nazwisko/Nazwa/nazwisko konsumenta(-ów): ..........................................................................

Adres konsumenta(-ów): ..........................................................................

Proszę dokonać zwrotu na niniejszy numer rachunku bankowego / w następujący sposób (*) ..........................................................................

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) ..........................................................................

Miejscowość, Data: ..........................................................................

Regulamin konkursu

I. Postanowienia ogólne

1. Konkurs - każdy konkurs organizowany przez Organizatora na stronie https://www.facebook.com/swiatfototapet/, którego zasady określa niniejszy regulamin.

2. Organizator - organizator Konkursu tj. BE&W Agencja fotograficzna Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 85; 02-001 Warszawa; NIP: 5212922296

3. Regulamin – niniejszy regulamin.

4. Uczestnik - osoby fizyczne, które przystąpiły do Konkursu organizowanego przez Organizatora na stronie https://www.facebook.com/swiatfototapet/

5. Zwycięzca - uczestnik, który wykona poprawnie zadanie konkursowe i zostanie wyłoniony jako wygrywający zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

6. Każdy Konkurs podlega odrębnemu ogłoszeniu na stronie https://www.facebook.com/swiatfototapet/, które zawiera następujące informacje:

a. datę rozpoczęcia i czas trwania Konkursu,

b. szczegółowe zasady Konkursu tj. w szczególności zadanie konkursowe,

c. rodzaj oraz liczbę nagród, ich sponsora i zasady wyłaniania Zwycięzców Konkursu,

e. termin i miejsce odbioru nagród.

II. Zasady Konkursu

1. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby fizyczne, użytkownicy serwisu Facebook.com. posiadający aktywne konto.

2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być:

a. osoby które nie ukończyły 13. roku życia.

3. Przystępując do udziału w danym konkursie Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w związku z uczestnictwem w Konkursie.

4. Zgłoszenie Konkursowe polega na zamieszczeniu fotografii lub komentarza wedle wytycznych z postu z Zadaniem Konkursowym. Zgłoszenie Konkursowe należy zamieścić w komentarzu pod danym Zadaniem Konkursowym (postem konkursowym) z wykorzystaniem konta zarejestrowanego użytkownika Serwisu Facebook® należącego do Uczestnika. W przypadku nadesłania przez Uczestnika więcej niż jednej wiadomości, przy wyłonieniu Zwycięzców będzie brana pod uwagę tylko wiadomość, która nadeszła jako pierwsza.

5. Uczestnictwo w Konkursie nie wymaga ponoszenia opłat ani nabywania żadnych dowodów udziału w Konkursie.

III. Rozstrzygnięcie Konkursu

1. Procedura konkursowa trwa w czasie określonym w ogłoszeniu konkursu, opublikowanym na stronie https://www.facebook.com/swiatfototapet/

3. Po zakończeniu Konkursu Komisja Konkursowa wyłoni jednego laureata (zwycięzce) Konkursu – autora najciekawszego Zgłoszenia Konkursowego według oceny Komisji Konkursowej.

4. Zwycięzca Konkursu zostanie poinformowany o wygranej i formie odbioru nagrody drogą elektroniczną.

IV. Reklamacje

1. Reklamacje związane z Konkursem będą przyjmowane przez Organizatora wyłącznie w formie pisemnej, na adres Organizatora.

2. Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, dokładny adres, datę i adres e-mailowy Uczestnika, jak również dokładny opis i powód reklamacji, a także winny być podpisane w sposób umożliwiający identyfikację reklamującego.

Reklamacje nie spełniające tych wymogów nie będą rozpatrywane.

3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 (czternastu) dni od dnia doręczenia reklamacji Organizatorowi.

4. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca. Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony listem poleconym na adres podany w reklamacji w terminie 7 (siedmiu) dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

V. Odbiór nagród

1. Nagroda będzie wysłana w terminie 14 dni od rozstrzygnięcia konkursu na podany przez laureata adres.

2. Nagrody nie można odebrać osobiście

VI. Postanowienia końcowe

1. Regulamin jest dostępny na stronach internetowych: www.swiatfototapet.pl.

2. Organizator informuje, że dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w szczególności celem:

a. wyłonienia Zwycięzców Konkursu,

b. wydania nagród.

c. kontaktu ze Zwycięzcami Konkursu, celem powiadomienia ich o wygranej.

3. Przystępując do udziału w danym Konkursie Uczestnicy wyrażają zgodę na udział w nim na zasadach określonych w niniejszym regulaminie oraz w ogłoszeniu danego Konkursu.

4. Serwis Facebook.com udostępnia wyłącznie infrastrukturę, dzięki której możliwa jest organizacja konkursu. Facebook nie sponsoruje i nie uczestniczy w organizacji Konkursu, a tym samym nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działania Organizatora i konsekwencje wynikające z przeprowadzenia Konkursu na łamach serwisu.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności m.in. za działalność podmiotów świadczących usługi w postaci dostępu do sieci Internet obsługi poczty elektronicznej lub innych sieci telekomunikacyjnych.

6. Organizator zastrzega sobie w uzasadnionych przypadkach, w szczególności w razie wystąpienia przyczyn od niego niezależnych, prawo przerwania, przedłużenia lub zmiany warunków lub terminów Konkursu, w tym rozstrzygnięcia o wynikach Konkursu i przekazania nagrody


Polityka prywatności